ByrnesGromyko conversation, morning

Present
United States Soviet Union
Secretary Byrnes Mr. Gromyko