Turkey


[680] No. 680.
Mr. King to Mr. Bayard .


[681] No. 681.
Mr. Bayard to Mr. King .


[682] Mr. King to Mr. Bayard


[683] No. 683.
Mr. King to Mr. Bayard .


[684] No. 684.
Mr. Bayard to Mr. King .


[685] No. 685.
Mr. King to Mr. Bayard .


[686] No. 686.
Mr. King to Mr. Bayard .


[687] Bayard to Mr. Straus .


[688] No. 688.
Mr. Bayard to Mr. Straus .


[689] No. 689.
Mr. King to Mr. Bayard .


[690] No. 690.
Mr. Bayard to Mr. Straus .


[691] No. 691.
Mr. Bayard to Mr. Straus .


[692] No. 692.
Mr. Straus to Mr. Bayard .


[693] No. 693.
Mr. Porter to Mr. Straus .


[694] No. 694.
Mr. Bayard to Mr. Straus .


[695] No. 695.
Mr. Straus to Mr. Bayard .


[696] No. 696.
Mr. Straus to Mr. Bayard .


[697] No. 697.
Mr. Bayard to Mr. Straus .


[698] No. 698.
Mr. Bayard to Mr. Straus .