Persia


[546] No. 546.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[547] No. 547.
Mr. Bayard to Mr. Pratt.


[548] No. 548.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[549] No. 549.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[550] No. 550.
Mr. Bayard to Mr. Pratt.


[551] No. 551.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[552] No. 552.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[553] No. 553.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.


[554] No. 554.
Mr. Bayard to Mr. Pratt.


[555] No. 555.
Mr. Pratt to Mr. Bayard.