Peru


[556] No. 556.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[557] No. 557.
Mr. Bayard to Mr. Buck.


[558] No. 558.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[559] No. 559.
Mr. Bayard to Mr. Buck.


[560] No. 560.
Mr. Neill to Mr. Bayard.


[561] No. 561.
Mr. Neill to Mr. Bayard.


[562] No. 562.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[563] No. 563.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[564] No. 564.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[565] No. 565.
Mr. Bayard to Mr. Buck.


[566] No. 566.
Mr. Bayard to Mr. Buck.