Bolivia


[45] No. 45.
Mr. Seay to Mr. Bayard.


[46] No. 46.
Mr. Bayard to Mr. Seay.