Hayti


[385] No. 385.
Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[386] No. 386.
Mr. Thompson to Mr. Bayard.