Siam


[605] No. 605.
Mr. Child to Mr. Bayard.


[606] No. 606.
Mr. Bayard to Mr. Child.


[607] No. 607.
Mr. Child to Mr. Bayard.