Spain


[382] No. 378.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[383] No. 379.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[384] No. 380.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[385] No. 381.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[386] No. 382.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[387] No. 383.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[388] No. 384.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[389] No. 385.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[390] No. 386.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[391] No. 387.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[392] No. 387½.
Mr. Porter to Mr. Strobel.


[393] No. 388.
Mr. Strobel to Mr. Bayard.


[394] No. 389.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[395] No. 390.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[396] No. 391.
Mr. Porter to Mr. Gurry.


[397] No. 392.
Mr. Gurry to Mr. Bayard.


[398] No. 393.
Mr. Porter to Mr. Curry.


[399] No. 394.
Mr. Porter to Mr. Curry.


[400] No. 395.
Mr. Porter to Mr. Curry.


[401] No. 396.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[402] No. 397.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[403] No. 398.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[404] No. 399.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[405] No. 400.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[406] No. 401.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[407] No. 402.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[408] No. 403.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[409] No. 404.
Mr. Curry to Mr. Bayard.


[410] No. 405.
Mr. Bayard to Mr. Curry.


[411] No. 406.
Mr. Curry to Mr. Bayard.