Peru


[372] No. 368.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[373] No. 369.
Mr. Porter to Mr. Buck.


[374] No. 370.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[375] No. 371.
Mr. Buck to Mr. Bayard.