Belgium


[7] No. 7.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[8] No. 8.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[9] No. 9.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[10] No. 10.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[11] No. 11.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[12] No. 12.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[13] No. 13.
Mr. Tree to Mr. Bayard .


[14] No. 14.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[15] No. 15.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[16] No. 16.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[17] No. 17.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[18] No. 18.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[19] No. 19.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[20] No. 20.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[21] No. 21.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[22] No. 22.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[23] No. 23.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[24] No. 24.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[25] No. 25.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[26] No. 26.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[27] No. 27.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[28] No. 28.
Mr. Lambert Tree to Mr. Bayard.