Correspondence with the legation of China at Washington.


[65] No. 64.
Cheng Tsao Ju to Mr. Bayard


[66] No. 65.
Cheng Tsao Ju to Mr. Bayard.


[67] No. 66.
Kwong Lun Hing & Co. to Cheng Tsao Ju.


[68] Lee Kim Wah to Cheng Tsao Ju.


[69] Mr. Owyang Ming to Mr. Cheng.


[70] Mr. Owyang Ming to Mr. Cheng


[71] No. 67.
Mr. Bayard to Mr. Cheng Tsao Ju.