Hayti


[285] No. 281.
Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[286] No. 282.
Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[287] No. 283.
Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[288] No. 284.
Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[289] No. 285.
Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[290] No. 286.
Mr. Thompson to Mr. Bayard.