Correspondence with the legation of Spain at Washington.


[425] No. 419.
Mr. Valera to Mr. Bayard.


[426] No. 420.
Mr. Bayard to Mr. Volera.


[427] No. 421.
Mr. Valera to Mr. Bayard.


[428] No. 422.
Mr. Valera to Mr. Bayard.


[429] No. 423.
Mr. Porter to Mr. Valera.


[430] No. 424.
Mr. Muruaga to Mr. Bayard.


[431] No. 425.
Mr. Bayard to Mr. Muruaga.


[432] No. 426.
Mr. Bayard to Mr. Muruaga.


[433] No. 427.
Mr. Muruaga to Mr. Bayard.


[434] No. 428.
Mr. Muruaga to Mr. Bayard.


[435] No. 429.
Mr. Bayard to Mr. Muruaga.