Hayti.


[260] No. 255.
Mr. Bassett to Mr. Evarts .


[261] No. 256.
Mr. Bassett to Mr. Evarts .


[262] No. 257.
Mr. Bassett to Mr. Evarts .


[263] No. 258.
Mr. Bassett to Mr. Evarts .


[264] No. 259.
Mr. Evarts to Mr. Langston .


[265] No. 260.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[266] No. 261.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[267] No. 262.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[268] No. 263.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[269] No. 264.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[270] No. 265.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[271] No. 266.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[272] No. 267.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[273] No. 268.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[274] No. 269.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[275] No. 270.
Mr. Evarts to Mr. Langston .


[276] No. 271.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[277] No. 272.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[278] No. 273.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[279] No. 274.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[280] No. 275.
Mr. Langston to Mr. Evarts .


[281] No. 276.
Mr. Langston to Mr. Evarts .