TURKEY.


[506] No. 501.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[507] No. 502.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[508] No. 503.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[509] No. 504.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[510] No. 505.
Mr. Maynard to Mr. Evarls.


[511] No. 506.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[512] No. 507.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[513] No. 508.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[514] No. 509.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[515] No. 510.
Mr. Maynard to Mr. Evarts ,


[516] No. 511.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[517] No. 512.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[518] No. 513.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[519] No. 514.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[520] No. 515.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[521] No. 516.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[522] No. 517.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[523] No. 518.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.


[524] No. 519.
Mr. Maynard to Mr. Evarts.