Morocco.


[392] No. 387.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[393] No. 388.
Mr. Evarts to Mr. Mathews.


[394] No. 389.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[395] No. 390.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[396] No. 391.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[397] No. 392.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[398] No. 393.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[399] No. 394.
Mr. Mathews to Mr. Evarts .