Peru.


[414] No. 409.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[415] No. 410.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[416] No. 411.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[417] No. 412.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[418] No. 413.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[419] No. 414.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[420] No. 415.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[421] No. 416.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[422] No. 417.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[423] No. 418.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[424] No. 419.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[425] No. 420.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[426] No. 421.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts .


[427] No. 422.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.