France


[216] No. 212.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[217] No. 213.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[218] No. 214.
Mr. Evarts to Mr. Noyes .


[219] No. 215.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[220] No. 216.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[221] No. 217.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[222] No. 218.
Mr. Noyes to Mr. Evarts .


[223] No. 219.
Mr. Evarts to Mr. Noyes .


[224] No. 220.
President Hayes to President Grévy.


[225] No. 221.
Mr. Evarts to M. de Lafayette.


[226] No. 222.
Mr. Evarts to Mr. Noyes .


[227] No. 223.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[228] No. 224.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[229] No. 225.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[232] No. 228.
Mr. Noyes to Mr. Blaine .


[233] No. 229.
Mr. Noyes to Mr. Blaine .


[234] No. 230.
Mr. Noyes to Mr. Blaine .


[235] No. 231.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[236] No. 232.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[237] No. 233.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[238] No. 234.
Mr. Noyes to Mr. Blaine .


[239] No. 235.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[240] No. 230.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[241] No. 237.
Mr. Noyes to Mr. Blaine .


[242] No. 238.
Mr. Blaine to Mr. Noyes .


[243] No. 239.
Mr. Pomeroy to Mr. Blaine .


[244] No. 240.
Mr. Pomeroy to Mr. Blaine .


[245] No. 241.
Mr. Pomeroy to Mr. Blaine .