France


[85] No. 85.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[86] No. 86.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[87] No. 87.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[88] No. 88.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[89] No. 89.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[90] No. 90.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[91] No. 91.
Mr. Washburne to Mr. Fish.


[92] No. 92.
Mr. Hitt to Mr. Fish.


[93] No. 93.
Mr. Fish to Mr. Washburne.


[94] No. 94.
Mr. Hitt to Mr. Fish.


[95] No. 95.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[96] No. 96.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[97] No. 97.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[98] No. 98.
Mr. Washburne to Mr. Evarts.


[99] No. 99.
Mr. Washburne to Mr. Evarts.


[100] No. 100.
Mr. Washburne to Mr. Evarts.


[101] No. 101.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[102] No. 102.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[103] No. 103.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.


[104] No. 104.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[105] No. 105.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.