Hayti


[168] No. 168.
Mr. Bassett to Mr. Evarts.


[169] No. 169.
Mr. Bassett to Mr. Evarts.


[170] No. 170.
Mr. Bassett to Mr. Evarts.


[171] No. 171.
Mr. Bassett to Mr. Evarts.


[172] No. 172.
Mr. Bassett to Mr. Evarts.