Morocco


[237] No. 237.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[238] No. 238.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.