Peru


[240] No. 240.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[241] No. 241.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[242] No. 242.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[243] No. 243.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[244] No. 244.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[245] No. 245.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[246] No. 246.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[247] No. 247.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[248] No. 248.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[249] No. 249.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[250] No. 250.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[251] No. 251.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.


[252] No. 252.
Mr. Gibbs to Mr. Evarts.