Attack on American schooner Henry Crosby


[197] Mr. Smythe to Mr. Gresham.