Election of President


[75] Mr. Thompson to Mr. Gresham.