International copyright


[1] Mr. Gresham to Mr. Pitkin.


[2] Mr. Fishback to Mr. Gresham.


[3] Mr. Gresham to Mr. Fishback.