The Ochoa case


[421] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[422] Mr. Uhl to Mr. Romero.


[423] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[424] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[425] Mr. Uhl to Mr. Romero.


[426] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[427] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[428] Mr. Gresham to Mr. Romero.


[429] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[430] Mr. Uhl to Mr. Romero.


[431] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[432] Mr. Uhl to Mr. Romero.


[433] Mr. Uhl to Mr. Romero.