Celebration of the Fourth of July


[76] Mr. Thompson to Mr. Gresham.