Egypt.


[784] No. 781.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[785] No. 782.
Mr. Babbitt to Mr. Fish.


[786] No. 783.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[787] No. 784.
Mr. Beardsley to Mr. Fish .


[788] No. 785.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[789] No. 786.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[790] No. 787.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[791] No. 788.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[792] No. 789.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[793] No. 790.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[794] No. 791.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[795] No. 792.
Mr. Beardsley to Mr. Fish .


[796] No. 793.
Mr. Fish to Mr. Beardsley .


[797] No. 794.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[798] No. 795.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[799] No. 796.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[800] No. 797.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[801] No. 798.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[802] No. 799.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[803] No. 800.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[804] No. 801.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[805] No. 802.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.


[806] No. 803.
Mr. Beardsley to Mr. Fish.