MOROCCO.


[28] No. 26.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[29] No. 27.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[30] No. 28.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[31] No. 29.
Mr. Mathews to Mr. Fish.


[32] No. 30.
Mr. Mathews to Mr. Fish.