Peru.


[512] No. 510.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[513] No. 511.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[514] No. 512.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[515] No. 513.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[516] No. 514.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[517] No. 515.
Mr. Thomas to Mr. Fish.