Spanish legation.


[26] Mr. Tassara to Mr. Seward.


[27] Mr. Seward to Mr. Tassara.


[28] Mr. Tassara to Mr. Seward.


[29] Mr. Tassara to Mr. Seward.


[30] Mr. Seward to Mr. Tassara.


[31] Mr. Goñi to Mr. Seward.


[32] Mr. Seward to Mr. Goñi,.


[33] Mr. Seward to Mr. Goñi.


[34] Mr. Goñi to Mr. Seward.


[35] Mr. Goñi to Mr., Seward.


[36] Mr. Seward to Mr. Goñi.


[37] Mr. Seward to Mr. Goñi.


[38] Mr. Goñi to Mr. Seward.


[39] Mr. Goñi to Mr. Seward.


[40] Mr. Goñi to Mr. Seward.


[41] Mr. Seward to Mr. Goñi.