Appendix.


[2] No. 1.


[3] No. 2.


[4] No. 3.


[5] [Untitled]


[6] [Untitled]


[7] [Untitled]


[8] [Untitled]


[9] *No. 4.[8]


[10] No. 5.


[11] *No. 6.


[12] Mr. Madison to Mr. Monroe and Mr. Pinckney.

No. 7.


[13] Mr. Canning to Mr. King.

No. 8.


[14] Mr. Clay to Mr. Gallatin.

*No. 9.[11]


[15] Mr. Clay to Mr. Gallatin.


[16] Mr. Gallatin to Mr. Clay.

No. 10.


[17] Mr. Gallatin to Mr. Clay.

*No. 11.[13]


[18] No. 12.


[19] Mr. Everett to Mr. Webster.

No. 13.


[20] Mr. Everett to Mr. Webster.

*No. 14.[15]


[21] Mr. Everett to Mr. Upshur.

No. 15.


[22] Mr. Upshur to Mr. Everett.

*No. 16.[16]


[23] Mr. Everett to Mr. Upshur.

No. 17.


[24] Mr. Everett to Mr. Upshur.

No. 18.


[25] Mr. Everett to Mr. Upshur.

No. 19.


[26] Mr. Everett to Mr. Nelson.

No. 20.


[27] No. 21.


[28] Mr. Everett to Mr. Calhoun.

*No. 22.[26]


[29] Mr. Everett to Mr. Calhoun.

No. 23.[27]


[30] Mr. Everett to Mr. Calhoun.

No. 24.


[31] Lord Ashburton to Mr. Sturgis.

No. 25.