893.002/67: Telegram

The Minister in China ( Schurman ) to the Secretary of State

468. New Cabinet assumed office 25th: Premier, Liang Shih-yi; Foreign Affairs, Yen; Finance, Chang Hu; War, Pao Kwei-ching; Navy, Li Ting-hsin; Communications, Yeh Kung-cho; Justice, Wang Chung-hui; Commerce, Chi Yao-shan; Interior, Kao Ling-wei; Education, Huang Yen-pei.

Schurman