Condolences on Galveston disaster


[587] President Loubet to the President.


[588] Mr. McKinley to Mr. Loubet.


[589] Mr. Adee to Mr. ThiƩbaut.