Belgium


[24] No. 24.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[25] No. 25.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[26] No. 26.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[27] No. 27.
Mr. Bayard to Mr. Tree .


[28] No. 28.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[29] No. 29.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[30] No. 30.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[31] No. 31.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[32] No. 32.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[33] No. 33.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[34] No. 34.
Mr. Tree to Mr. Bayard .


[35] No. 35.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[36] No. 36.
Mr. Lambert Tree to Mr. Bayard.


[37] No. 37.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[38] No. 38.
Mr. Tree to Mr. Bayard.