Corea


[293] No. 292.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[294] No. 293.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[295] No. 294.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[296] No. 295.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[297] No. 296.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[298] No. 297.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[299] No. 298.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[300] No. 299.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[301] No. 300.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[302] No. 301.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[303] No. 302.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[304] No. 303.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard .


[305] No. 304.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.


[306] No. 305.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[307] No. 306.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard.


[308] No. 307.
Mr. Dinsmore to Mr. Bayard .


[309] No. 308.
Mr. Bayard to Mr. Dinsmore.