Morocco.


[399] No. 370.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[400] No. 371.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[401] No. 372.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[402] No. 373.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.


[403] No. 374.
Mr. Mathews to Mr. Evarts.