France.


[171] No. 149.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[172] No. 150.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[173] No. 152.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[174] No. 152.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[175] No. 154.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[176] No. 155.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[177] No. 156.
Mr. Evarts to Mr. Noyes.


[178] No. 157.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[179] No. 158.
Mr. Hunter to Mr. Noyes.


[180] No. 159.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[181] No. 160.
Mr. Seward to Mr. Noyes.


[182] No. 161.
Mr. Noyes to Mr. Evarts.


[183] No. 162.
Mr. Hitt to Mr. Evarts.