France.


[328] Mr. Dayton to Mr. Seward


[329] Mr. Dayton to Mr. Seward


[330] Mr. Pennington to Mr. Seward


[331] Mr. Pennington to Mr. Seward


[332] Mr. Pennington to Mr. Seward


[333] Mr. Seward to Mr. Dayton


[334] Mr. Pennington to Mr. Seward


[335] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[336] Mr. Seward to Mr. Pennington


[337] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[338] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[339] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[340] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[341] Mr. Pennington to Mr. Seward


[342] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[343] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[344] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[345] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[346] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[347] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[348] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[349] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[350] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[351] Mr. Bigelow to Mr Seward


[352] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[353] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[354] Mr. Seward to Mr. Bigelow


[355] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[356] Mr. Bigelow to Mr. Seward


[357] Mr. Bigelow to Mr. Seward