France.


[244] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[245] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[246] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[247] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[248] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[249] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[250] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[251] Mr. Dayton to Mr Seward.


[252] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[253] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[254] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[255] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[256] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[257] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[258] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[259] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[260] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[261] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[262] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[263] Mr. Dayton to Mr. Seward.

[Extract]


[264] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[265] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[266] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[267] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[268] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[269] Mr. Dayton to Mr. Seward.


[270] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[271] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[272] Mr. Seward to Mr. Dayton.


[273] Mr. Seward to Mr. Dayton.