Egypt.


[682] Mr. Thayer to Mr. Seward.


[683] Mr. Thayer to Mr. Seward.


[684] Mr. Thayer to Mr. Seward.


[685] Mr. Seward to Mr. Thayer.