Rehabilitation of Chang Yin-huan.


[126] Mr. Conger to Mr. Hay.


[127] Mr. Conger to Mr. Hay.


[128] Mr. Conger to Mr. Hay.