Peru


[208] No. 921.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[209] No. 922.
Mr. Rives to Mr. Buck.


[210] No. 923.
Mr. Bayard to Mr. Buck.


[211] No. 924.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[212] No. 925.
Mr. Buck to Mr. Bayard.


[213] No. 926.
Mr. Rives to Mr. Buck.