Belgium.


[563] No. 1.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[564] No. 2.
Mr. Porter to Mr. Tree.


[565] No. 3.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[566] No. 4.
Mr. Tree to Mr. Bayard.