Chile


[235] Mr. Egan to Mr. Gresham.


[236] Mr. Gresham to Mr. Egan.


[237] Mr. Egan to Mr. Gresham.


[238] Mr. Gresham to Mr. Egan.


[239] Mr. Egan to Mr. Gresham.


[240] Mr. Egan to Mr. Gresham.


[241] Mr. Gresham to Mr. Egan.


[242] Mr. Egan to Mr. Gresham


[243] Mr. Egan to Mr. Gresham.


[244] Mr. Porter to Mr. Gresham.


[245] Mr. Adee to Mr. Porter.