Germany


[15] No. 15.
Mr. Kreismann to Mr. Seward.


[16] No. 16.
Mr. Steuart to Mr. Seward.


[17] No. 17.
Mr. Griggs to Mr. Seward.


[18] No. 18.
Mr. Lee to Mr. Seward.


[19] No. 19.
Mr. Lee to Mr. Seward.


[20] No. 20.
Mr. Winser to Mr. Seward.


[21] No. 21.
Mr. Winser to Mr. Seward.


[22] No. 22.
Mr. Winser to Mr. Seward.


[23] No. 23.
Mr. Wilson to Mr. Seward.


[24] No. 24.
Mr. Herhertz to Mr. Seward.