France


[1] Mr. Dayton to Mr. Seward


[2] Mr. Dayton to Mr. Seward


[3] Mr. Dayton to Mr. Seward


[4] Mr. Dayton to Mr. Seward


[5] Mr. Dayton to Mr. Seward


[6] Mr. Dayton to Mr. Seward


[7] Mr. Seward to Mr. Dayton


[8] Mr. Seward to Mr Dayton


[9] Mr. Seward to Mr. Dayton


[10] Mr. Seward to Mr. Dayton


[11] Mr. Dayton to Mr. Seward


[12] Mr. Dayton to Mr. Seward


[13] Mr. Dayton to Mr. Seward


[14] Mr. Dayton to Mr. Seward


[15] Mr. Dayton to Mr. Seward


[16] Mr. Dayton to Mr. Seward


[17] Mr. Dayton to Mr. Seward


[18] Mr. Seward to Mr. Dayton


[19] Mr. Seward to Mr. Dayton


[20] Mr. Seward to Mr. Dayton


[21] Mr. Dayton to Mr. Seward


[22] Mr. Seward to Mr. Dayton


[23] Mr. Seward to Mr. Dayton


[24] Mr. Seward to Mr. Dayton


[25] Mr. Dayton to Mr. Seward


[26] Mr. Seward to Mr. Dayton


[27] Mr. Dayton to Mr. Seward


[28] Mr. Dayton to Mr. Seward


[29] Mr. Dayton to Mr. Seward


[30] Mr. Dayton to Mr. Seward