Egypt.


[471] Mr. Thayer to Mr. Seward


[472] Mr. Thayer to Mr. Seward


[473] Mr. Seward to Mr. Thayer


[474] Mr. Thayer to Mr. Seward


[475] Mr. Seward to Mr. Thayer


[476] Mr. Seward to Mr. Thayer


[477] Mr. Thayer to Mr. Seward


[478] Mr. Thayer to Mr. Seward


[479] Mr. Seward to Mr. Thayer


[480] Mr. Seward to Mr. Thayer


[481] Mr. Seward to Mr. Thayer


[482] Mr. Thayer to Mr. Seward


[483] Mr. Thayer to Mr. Seward


[484] Mr. Thayer to Mr. Seward

A.


[485] Mr. Seward to Mr. Thayer


[486] Mr. Seward to Mr. Thayer


[487] Mr. Thayer to Mr. Seward


[488] Mr. Thayer to Mr. Seward


[489] Mr. Seward to Mr. Thayer