Poland


[552] The Polish Chargé (Sokolowski) to the Secretary of State

800.51W89 Poland/81


[553] The Secretary of State to the Polish Chargé (Sokolowski)

800.51W89 Poland/82


[554] The Polish Embassy to the Department of State

800.51W89 Poland/85


[555] The Acting Secretary of State to the Polish Ambassador (Filipowicz)

800.51W89 Poland/85


[556] The Polish Embassy to the Department of State

800.51W89 Poland/87


[557] The Secretary of State to the Polish Ambassador (Filipowicz)

800.51W89 Poland/88


[558] The Polish Embassy to the Department of State

800.51W89 Poland/96


[559] Memorandum by the Secretary of State

800.51W89 Poland/97