Hayti


[187] Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[188] Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[189] Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[190] Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[191] Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[192] Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[193] Mr. Thompson to Mr. Bayard.


[194] Mr. Bayard to Mr. Thompson.


[195] Mr. Thompson to Mr. Blaine.


[196] Mr. Thompson to Mr. Blaine.


[197] Mr. Thompson to Mr. Blaine.


[198] Mr. Douglass to Mr. Blaine.


[199] Mr. Douglass to Mr. Blaine.